Exit Festival 2011 - Ticket sales and distribution

Enjoy a special deal just for you! Take advantage of this special offer and save on tickets to be part of most exited Music Festival in Europe.

Starting from April 10th you will find here all information about festival tickets/accommodation/travell for the Exit Festival in Novi Sad, Serbia.

See the videos to be convinced.

more here: http://www.youtube.com/user/EXITFestivalTV

For more info please check http://eng.exitfest.org/

Albanian version

EXIT Festival i njohur si shtet i EXIT është një festival i muzikë, mbajtur në kalanë Petrovadin në Novi Sad, Vojvodine.
Ky është një festival vjetor i cili zgjat 4 ditë ku performancat mbahen brenda ne një kala të shekullit të XVIII-të pranë lumit Danubi dhe  ka filluar në vitin 2000. Ky korrik do të jetë edicioni i 11-të i këtij Festivali.

Në vitin 2007 Festival Awards ne  Britanine e Madhe (www.festivalawards.com) së bashku me Yourope (Shoqata Europiane e 40 festivaleve më të mëdha) propozoi EXIT Festival si më të mirin Festival në Evropë.
Në këto 11 vjet te  ekzistencës se tij festivali është bërë një dukuri sociale që ka kapercyer kufijtë e Ballkanit dhe është bërë një "takim" / një vend ku të rinjtë nga pjesë të ndryshme të Evropës mund të takohen dhe të gëzojnë muzikë që vjen nga 22 skena të ndryshme të luajtur nga artistë të njohur në mbarë botën.
Një vëmendje të veçantë ne festival i eshte kushtuar  ngritjes se vetëdijes dhe adresimin e çështjeve të ndryshme si problemet ndëretnike në rajon, ndotja, trafikimit të qenieve njerëzore, përdorimi i drogës, apo lëvizja e lirë mes qytetarëve të Evropës.
 
Disa nga artistët më të mirë që kanë performuar në 22 faza të Festivalit EXIT janë: Prodigy, Pet Shop Boys, Robert Plant, Franz Ferdinand, Billy Idol, Cardigans, HIM, David Guetta, Sex Pistols, Massive Attack, Manu Chao etj me një mesatare prej 150.000 pjesëmarrës në vit përgjatë 4 ditësh. Bazuar në statistikat  25% e vizitorëve vjen nga vende të ndryshme jashtë rajonit, kryesisht nga Anglia, Gjermani dhe Irlandë, të tjera 30% është nga Republikat Ish-Jugosllave rajonin e Ballkanit (me përjashtim të Serbisë).
Pjesëmarrja masive ka kapur vëmendjen e mediave më prestigjioze. Herlad Tribune, The Sun, janë vetëm disa emra që kanë shkruar për këtë ngjarje. Festivali  gjithashtu transmetohet direkt nga Radio BBC 1 dhe MTV.
Për këtë vit biletat do të jenë në dispozicion në  Shqipëri fale shoqates Kultura në Lëvizje (Moving Culture). Politika e çmimeve aplikuar është shumë e favorshme për vendet që i ka standardet më të ulëta të jetesës krahasuar me vendet e Evropës Perëndimore.
Mungesën e gjatë të aktiviteteve të tilla në vendin tonë, gjendjen aktuale të muzikës live, numri shumë të shpejtë në rritje të rinjve nga 18 -35 vjeç që zakonisht marrin pjesë në veprimtari të tilla, çmim të arsyeshëm, janë të gjitha arsyet shumë të forta që na bën të mendojmë ky Festival do të jetë i mirëpritur nga rinia shqiptar.

 

English version

EXIT Festival which used to be known as STATE of EXIT it’s a summer music festival, held in the Petrovadin castle in Novi Sad, Vojvodine
It’s an annual festival which lasts 4 days and it was first started in 2000. This July will be the 11-th edition of this Festival.
Having its performance inside a castle of the XVIII-th century beside Danubi river, this festival is growing not only as a structure but also as a reputation.
It was first started as a youth movement against the political system of the time, a mission to which the festival is still very faithful, and which has been more and more enriched by the many awards taken during all these years as one of the best festivals in Europe. In 2007 UK Festival Awards ( www.festivalawards.com ) together with Yourope (European Association of the 40 biggest festivals) nominated EXIT Festival as the best Festival in Europe.
In this 11 years of its existence, the festival has become a social phenomena which has overlapped the Balkan boundaries and has become a “rendezvous” /a place where young people from different parts of Europe can meet and enjoy music that comes from 22 different stages, performed by worldwide known artists.  It is also a place where you can find the presence of many different international and local NGO-s, which is one thing that makes this Festival really particular and unique. In this regard, a special attention is brought to raising awareness and addressing different issues like interethnic problems in the region, pollution, human trafficking, drug abuse, or the free movement among European citizens.

Some of the most well known artists who have performed in the 22 stages of the EXIT Festival are : The Prodigy, Pet Shop Boys, Robert Plant, Franz Ferdinand, Billy Idol, The Cardigans, HIM, David Guetta, Sex Pistols, Massive Attack, Manu Chao etc. with an average of 150.000 participants per year along the 4 days. Based on the statistics, 25% of the visitors come from different countries outside the region mainly from England, Germany and Ireland, the other 30% is from the Balkan region Ex Yugoslavian Republics (except Serbia). You can also find all the necessary facilities in this festival starting from camping tents to hot water showers.
This festival is strongly supported by the executive government (Ministry of Culture of Serbia Republic) and the local government (Novi Sad Municipality) and also from many private businesses. The massive participation of people from all over the world has caught the attention of the most prestigious media. Herald Tribune, The Sun, Independent are just a few names that have written about this event. The Festival is also broadcast live by BBC Radio 1 and MTV.
For this year the tickets will also be available in Albania thanks to Moving Culture. The price policy applied is very favorable for the countries that have lower living standards compared to West European Countries.
The long absence of such activities in our country, the current situation of live music, the very fast growing number of persons from 18 -35 years old which usually attend such activities, the reasonable price, are all very strong reasons that make us think that this Festival will be warmly welcomed by the Albanian youth.